Sự kiện khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Vừa qua UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2019 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thúc đẩy ứng dụng 2 khoa học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2025, trước hết phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2019; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và ban hành Kế hoạch hỗ trợ, xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Toàn văn của chỉ thị tải về tại đây

Tác giả: