Giấy mời họp

Mời họp đánh giá công tác tháng 4 năm 2018 và chuyên đề về công tác truyền thông KNST

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 và kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái KNST 2018-2025, Tổ công tác họp thường kỳ tháng 4 và chuyên đề về công tác truyền thông KNST

Nội dung giấy mời tải về tại đây

Tác giả: