CLB khởi nghiệp Hội An

Quyết định số 24 của Tổ công tác công nhận thành viên CLB Khởi nghiệp sáng tạo TP Hội An

UBND TỈNH QUẢNG NAM
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Số 24/QĐ-TCT/KNST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYÊT ĐỊNH
Công nhận thành viên và Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỐI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM:

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-ƯBND, ngày 06/01/2017 của ƯBND tỉnh Quảng Nam về thành lập Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Thông báo sô 19/TB-UBND, ngày 20/01/2017 của ƯBND tỉnh vê Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mói sáng tạo trên địa bàn tỉnh;
Xét đê nghị của Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam – Hội An tại Tờ trình số 03/TTr-CLBHA vào ngày 28/02/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điêu 1. Công nhận Câu Lạc bộ Khỏi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An làm thành viên Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Công nhận Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ gồm các ông, (bà) có tên sau:
– Ông Phan Xuân Thanh, Giám đốc Công ty TNHH EMIC HOSPITALY, Hội An – Thành viên Tổ Công tác – Chủ nhiệm;
– Ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn – Thành viên Tổ Công tác – Thành viên;
– Ông Nguyễn Đình Cư, Giám đốc Công ty Cổ Phần DV-DL-TM Thời Trang Yaly, Hội An – Thành viên;
– Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Khách sạn Cocoriver Resort, Hôi An – Thành viên;
– Ông Phạm Vũ Dũng, Giám đốc Công ty TNHH du lịch – dịch vụ Hoa Hồng, Hội An – Thành viên;
Tổ Thư ký:
– Ông Đinh Công Quân – Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Hội An – Trà Nhiêu;
– Ông Võ Đăng Huy – Quản lý Nhà hàng The Field Hội An
Điều 3. Câu Lạc bộ tham mưu, giúp Tổ Công tác triển khai phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là các địa phương phía Bắc Quảng Nam và hoạt động theo Quy chế được Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ ban hành.
Điều 4. Thư ký Tổ Công tác, Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tác giả: