CLB khởi nghiệp Tam Kỳ

Quyết định công nhận thành viên và Ban chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp Tam Kỳ

UBND TỈNH QUẢNG NAM
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

          Số:      /QĐ-TCT/ KNST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

          Quảng Nam, ngày     tháng      năm 2017

 QUYẾT ĐỊNH
Công nhận thành viên và Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ
Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Tam Kỳ
   ——-

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI
 SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-UBND, ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam – Hội An tại Tờ trình số ….. /TTr-CLBTK vào ngày …../06/2017;

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công nhận Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Tam Kỳ làm thành viên Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Công nhận Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ gồm các ông, (bà) có tên sau:

  1. Ông Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc nhà hàng Chinh Đặc Sản – Chủ nhiệm;
  2. Ông Nguyễn Đăng Phước, Giám đốc công ty TNHH thiết kế – Xây dựng Phước An – Phó Chủ nhiệm;
  3.  Ông Phạm Phú Hiển- Giám đốc công ty TNHH TM&DV Phú Hiển Lighting – Thành viên
  4.  Ông Trương Anh Thùy- Phó giám đốc công ty cơ khí điện tử tự động hóa SINO – Thành viên;
  5. Ông Nguyễn Vũ Quang Ánh – Giám đốc công ty quảng cáo và nội thất Thiên Phú – Thành viên;
  6. Ông Võ Hồng Tri- Phó chủ tịch hội sinh viên Trường Đại học Quảng Nam – Thành viên
  7. Bà Nguyễn Thị Như Ngọc – Giám đốc công ty cổ phần đào tạo dịch vụ và đầu tư Connect Global – Thanh viên thư ký

 Điều 3. Câu Lạc bộ tham mưu, giúp Tổ Công tác triển khai phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là khu vực Thành phố Tam Kỳ và hoạt động theo Quy chế được Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ ban hành.

Điều 4. Thư ký Tổ Công tác, Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– PCTUBND Lê Trí Thanh (b/c)
– Sở Nội vụ (b/c);
– Thành viên Tổ Công tác;
– BCN CLB Tam Kỳ;
– Lưu: VT/ Tổ Công tác.

TM. TỔ CÔNG TÁC
TỔ TRƯỞNG

   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ
Phạm Ngọc Sinh

 

Tác giả: