CLB khởi nghiệp Tam Kỳ

Quy chế hoạt động CLB khởi nghiệp Tam Kỳ

   CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUẢNG NAM TẠI TAM KỲ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Quảng Nam, ngày 20  tháng 06  năm 2017

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam
tại Tam Kỳ
——-

CHƯƠNG I
TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG

 Điều 1. Tên gọi, biểu trưng (logo), tư cách pháp nhân.

 1. Tên gọi : Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam tại Tam Kỳ

Viết tắt: Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Tam Kỳ (CLB)

Tên tiếng Anh : Tam Ky Startup Club

 1. Biểu trưng:

Slogan: ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG, KẾT NỐI THÀNH CÔNG

 1. Tư cách pháp nhân:

CLB là tổ chức xã hội tự nguyện của những tổ chức, cá nhân đam mê khởi nghiệp và có nhiều đóng góp cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tổ Công tác Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam (viết tắt là Tổ Công tác Khởi nghiệp) công nhận là thành viên và chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động liên quan đến phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại Quảng Nam.

Điều 2. Mục đích

 1. Thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam, tập trung tại thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận
 2. Tham gia xây dựng và mở rộng mạng lưới khởi nghiệp, tạo dựng môi trường thân thiện, ươm mầm cho những doanh nhân tương lai, góp phần vào sự phát triển của thành phố Tam Kỳ
 3. Kết nối các nguồn lực đầu tư: nhà tư vấn, nhà đầu tư, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách.

Điều 3. Đối tượng

 1. Doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ưu tiên các thanh niên ưu tú, có năng lực nổi trội, uy tín, có đam mê khởi nghiệp, có mong muốn đóng góp cho hoạt động khởi nghiệp Quảng Nam.
 2. Các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam

CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 Điều 4. Chức năng

 1. Vận động, tuyên truyền, khích lệ, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ. Tổ chức, hướng dẫn tập luyện kỹ năng khởi nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
 2. Kết nối các cơ quan/đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp và những người đam mê khởi nghiệp, hình thành mạng lưới khởi nghiệp Quảng Nam, kết nối mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam.
 3. Kết nối các quỹ và nguồn vốn cho startup, cung cấp thông tin dịch vụ cần thiết, điều kiện hạ tầng tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp hoạt động, là nơi vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp.

Điều 5. Nhiệm vụ

 1. Xây dựng “không gian văn hóa khởi nghiệp”, Tổ chức các hoạt động và tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, các diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
 2. Thiết lập mạng lưới các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư, nhà tư vấn.
 3. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo hỗ trợ cho các startups.
 4. Tìm kiếm, kết nối các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư.
 5. Giới thiệu và đánh giá các dự án khởi nghiệp sáng tạo, giới thiệu các cơ hội đầu tư.
 6. Tập hợp lực lượng có đam mê và khả năng khởi nghiệp để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng khởi nghiệp.
 7. Hành động tháo gỡ những khó khăn để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp cho các hội viên.

CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

 Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

 1. CLB tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự cân đối, tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo Quy chế này.
 2. CLB hoạt động theo tổ chức và điều hành của Ban Chủ nhiệm.
 3. Tổ Công tác Khởi nghiệp phân công thành viên tham gia Ban Chủ nhiệm để giúp đỡ, kết nối các thành viên CLB tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

 1. CLB có Ban Chủ nhiệm, gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Thư ký, các Phòng/Tổ trực thuộc và thành viên.
 2. Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm CLB do Tổ công tác khởi nghiệp thống nhất với CLB và quyết định phân công.
 3. Thư ký CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định phân công.
 4. Các Phòng/Tổ khởi nghiệp từng lĩnh vực (nếu có), thành viên CLB do Chủ nhiệm CLB thành lập và kết nạp.
 5. Chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của CLB và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ nhiệm, Thư ký, Phòng/Tổ trưởng và thành viên CLB.

Điều 8. Tiêu chí chọn lựa và kết nạp thành viên CLB

 1. Có năng lực nổi trội, năng động, nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm, đam mê khởi nghiệp và tinh thần đóng góp vì cộng đồng; vì sự phát triển của Quảng Nam.
 2. Các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân đam mê và có nhiều đóng góp vì sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam.
 3. Quy trình chọn lựa và quyết định công nhận, hủy thành viên, thành viên danh dự của CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định.

Điều 9. Quy định tuyển chọn thành viên CLB

 1. Tự nguyện đăng ký tham gia hoặc được thành viên CLB mời
 2. Tham dự 2 buổi liên tiếp đầu tiên khi tham gia CLB
 3. Được 51% biểu quyết tín nhiệm của Ban chủ nhiệm CLB hoặc 51% biểu quyết tín nhiệm của thành viên CLB

Điều 10. Chế tài hủy tư cách thành viên CLB

 1. Vi phạm nghiêm trọng quy chế, lợi dụng danh nghĩa CLB để tiến hành các hoạt động trái với mục đích của CLB, ảnh hưởng đến uy tín CLB.
 2. Vắng 4 buổi liên tục trong các hoạt động của CLB. (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt).
 3. Không nộp phí hoạt động, các khoản phí khác theo quy định CLB.
 4. Không có đóng góp vào hoạt động của CLB trong thời gian 3 tháng.

5.Quyết định hủy tư cách thành viên thông qua được 51% biểu quyết miễn nhiệm của Ban chủ nhiệm CLB hoặc 51% biểu quyết miễn nhiệm của thành viên CLB

Điều 11. Thời gian, địa điểm, không gian làm việc, sinh hoạt CLB.

 1. Nội dung, thời gian gặp mặt định kỳ hàng tuần vào sáng thứ bảy, từ 8:30 đến 11:00 và các cuộc họp quan trọng do Chủ nhiệm CLB quyết định.
 2. Thời gian sinh hoạt của các thành viên CLB là các ngày trong tuần thông qua diễn đàn.
 3. Văn phòng làm việc tại số nhà 239 đường Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 4. Không gian làm việc CLB là toàn quốc kể cả ngoài quốc gia
 5. Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm
 6. Nội dung báo cáo: Chủ nhiệm CLB báo cáo tình hình hoạt động của CLB và những đề xuất kiến nghị của CLB với cơ quan quản lý và Tổ Công tác khởi nghiệp.

 CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH – CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG

 Điều 12. Nguồn thu hợp pháp.

 1. Thu tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
 2. Thu từ các sự kiện do CLB tổ chức, hoặc liên kết tổ chức.
 3. Thu từ các hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo.
 4. Thu từ các hoạt động kinh doanh các sản phẩm khởi nghiệp CLB.
 5. Thu từ các nhà đầu tư, có gắn kết các dự án khởi nghiệp CLB.
 6. Thu từ các Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

Các khoản thu của CLB sẽ được giữ lại trong tài khoản, mở tại một ngân hàng thương mại do chủ nhiệm CLB quyết định

Điều 13. Các khoản chi

 1. Chi phí cho các hoạt động của CLB khi tổ chức các sự kiện và các hoạt động.
 2. Chi trả chuyên gia tư vấn, huấn luyện đào tạo thực hiện các hợp đồng tư vấn, đào tạo.
 3. Chi bồi dưỡng cho các diễn giả trong các buổi sinh hoạt CLB.
 4. Chi thuê Hội trường và nước uống trong các buổi sinh hoạt CLB.
 5. Chi khác: việc thu, chi tài chính của CLB đảm bảo thực hiện theo quy định của CLB, công khai, đúng mục đích, hiệu quả và không vi phạm các quy định pháp luật.

Điều 14. Tiền lương, công lao động

Mức lương, công lao động, bồi dưỡng cho thành viên CLB, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động do CLB tổ chức do Chủ nhiệm CLB quy định.

 CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 15. Thành viên CLB, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ nhiệm CLB khen thưởng.

Các trường hợp khen cao hơn, Chủ nhiệm CLB đề xuất Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh xem xét trình theo quy định thi đua – khen thưởng hiện hành.

Điều 16. Thành viên CLB hoạt động trái Quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ tùy theo mức độ sẽ bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc đề nghị Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 17.  Các quy định về khen thưởng, kỷ luật nội bộ CLB do Chủ nhiệm CLB ban hành và không trái với các quy định hiện hành.

 CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 18. Quy định CLB và các thành viên không được thực hiện.

Các hoạt động không vì mục tiêu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lợi dụng danh nghĩa CLB, vi phạm và ảnh hướng đến các giá trị văn hóa, lịch sử, thuần phong mỹ tục, pháp luật của Việt Nam.

Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trở thành nguyên tắc chi phối toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 19. Thống nhất thực hiện.

Quy chế này đã được thành viên CLB nhất trí thông qua và được Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam công nhận và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 20. Sửa  chữa, thay đổi quy chế.

Việc sửa đổi Quy chế phải được các thành viên Ban chủ nhiệm CLB thông qua, Chủ nhiệm CLB trình và được Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam công nhận bằng văn bản thay thế mới có giá trị thực hiện.

TM. BAN CHỦ NHIỆM CHỦ NHIỆM

Tác giả: