Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Đông Giang kiện toàn Tổ tư vấn Khởi nghiệp sáng tạo huyện

Tổ tư vấn khởi nghiệp sáng tạo huyện Đông Giang có nhiệm vụ tham mưu đề xuất UBND huyện ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch và giải pháp để triển khai hoạt động khởi nghiệp.

Uỷ ban nhân dân huyện Đông Giang vừa ra quyết định số 965/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ tư vấn Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện Đông Giang.

Theo quyết định nêu trên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Khởi nghiệp sáng tạo huyện Đông Giang là ông Đinh Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND huyện. Các Tổ phó là Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (trực); Bí thư Huyện đoàn. Thành viên Tổ tư vấn là lãnh đạo một số phòng, đơn vị có liên quan.

Huyện Đông Giang thường xuyên tổ chức nhiều hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Tổ tư vấn Khởi nghiệp sáng tạo huyện Đông Giang có chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện khởi nghiệp hằng năm trình UBND huyện xem xét, phê duyệt. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Đông Giang đến năm 2025. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các startup trên địa bàn huyện tiếp cận được các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước trong công tác khởi nghiệp sáng tạo. Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ các nhà đầu tư với các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn huyện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn huyện, định kỳ báo cáo về UBND huyện kết quả hoạt động khởi nghiệp của huyện.

Về hoạt động của Tổ tư vấn khởi nghiệp huyện Đông Giang, các thành viên của Tổ tư vấn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm./.

 

Tác giả: Thu Trang

Comment here