PLO1/20 19/QN-SVF

Phụ lục Kế hoạch hợp tác thực hiện chương trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam 2019-2020

Xem thêm

Thỏa thuân hợp tác

Thỏa thuận hợp tác và liên kết mạng lưới câu lạc bộ, Trung tâm khởi nghiệp miền trung – Gặp gỡ Quảng Nam lần thứ 1 – 2018

Xem thêm

Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,giai đoạn 2018 – 2025 giữa Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng

Xem thêm

Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2025 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP Đà Nẵng

Xem thêm