592/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp KHCN và Tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Xem thêm

96/2010/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một só điều của nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập và Nghị định

Xem thêm