STTSố /Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếuCơ quan ban hànhFile
13856/QĐ-UBND29/12/202129/12/2021Quyết định Ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022UBND tỉnh
235/2021/NQHĐND29/09/202129/09/2021NGHỊ QUYẾT Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
HĐND tỉnh
375/2021/TT-BTC09/09/202109/09/2021Thông tư Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030Bộ Tài chính
480/2021/NĐ-CP26/08/202126/08/2021Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaVP Chính phủ
525/2021/NQ-HĐND22/07/202122/07/2021NGHỊ QUYẾT Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025HĐND tỉnh
6524/QĐ-UBND25/02/202125/02/2021QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2021/NQ-HĐND NGÀY 13/01/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
UBND tỉnh
7522/QĐ-UBND25/02/202125/02/2021QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2018 CỦA HĐND TỈNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAMUBND tỉnh
809/2020/NQ-HĐND02/11/202002/11/2020NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025HĐND tỉnh
9291/QĐ-UBND22/01/202022/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày
17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh
1010/09/201910/09/2019QUY ĐỊNH Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh)UBND tỉnh
11Phụ lục nhiệm vụQuy định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII - Phụ lục nhiệm vụUBND tỉnh