5308/KH-UBND

Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm dặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

Tác giả: