Chính sáchTin Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam thành lập tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp.

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức như tập huấn, đào tạo kĩ năng; hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại,… đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, ngày 06/01/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 65 /QĐ-UBND thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn;

Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ khi Tổ trưởng ký và sử dụng con dấu của Sở Ngoại vụ khi Tổ phó ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổ Công tác.

Toàn văn Quyết định số 65/QĐ-UBND tải về tại đây

Tác giả: