Tin Quảng NamTin tức sự kiện

UBND tỉnh ban hành Quyết định 3583/QĐ-UBND về quy chế làm việc của Ban điều hành

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3583/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, quy chế gồm 4 Chương, 15 Điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc làm việc và quan hệ công tác của Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. 

Xem toàn văn Quyết định tại đây

Xem toàn văn Quy chế tại đây

 

Tác giả: