Giới thiệu

Tổ công tác khởi nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

Số: 1645    /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 25 tháng 5  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025”;

Xét đề nghị của Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tờ trình số 52/TTr-KNST ngày 23/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, gồm các thành viên sau:

 1. Tổ trưởng: Ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
 2. Các Tổ phó, gồm:

– Ông Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

– Bà Nguyễn Thị Liên – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

– Bà Trương Thị Yến Ngọc – Trưởng Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh;

 1. Thư ký: Ông Nguyễn Minh Tân – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ;
 2. Kế toán: Bà Đoàn Thị Lý – Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ;
 3. Các thành viên gồm:

– Ông Võ Văn Nghi – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Ông Trương Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

– Ông Lê Minh Lộc – Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự, Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam;

– Bà Võ Thị Thư Lâm – Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Ông Phan Xuân Thanh – Giám đốc Công Ty TNHH Emic Hospitality, Hội An – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Hội An.

Điều 2.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Công tác:
  a) Giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác khởi nghiệp trong thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  c) Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  d) Tổ trưởng thực hiện việc điều hành Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Tổ công tác; ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổ công tác và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công việc được giao.
  đ) Ông Hoàng Văn Thanh – Tổ phó Tổ công tác thực hiện việc điều hành Tổ công tác khi Tổ trưởng vắng mặt; thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.
  e) Các Tổ phó và các thành viên khác của Tổ công tác: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.

2. Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ khi Tổ trưởng ký và sử dụng con dấu của Tỉnh đoàn khi ông Hoàng Văn Thanh – Tổ phó Tổ công tác ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổ Công tác.
3. Tổ Công tác được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách tỉnh để chi các hoạt động thông qua tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ; giao Sở Tài chính hướng dẫn Tổ lập hồ sơ dự toán và thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Hội An và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh./.

 Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– TTTU, HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– CPVP;
– Lưu: VT, KTN, KTHH, TH, KGVX.
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2018\thang 5\24-5-2018 kiện toàn Tổ khởi nghiệp (9).doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Trần Văn Tân

Tác giả: