Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tại tỉnh về triển khai Techfesh Quảng Nam năm 2021 và định hướng hoạt động trong thời gian đến Ngày 17/3/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi làm việc với với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và các đơn vị liên quan về công tác tổ chức Ngày hội “Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quảng Nam 2021” và định hướng hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian đến.

Tham dự có các thành viên của Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm văn hoá tỉnh.

Sau khi nghe Ban Điều hành báo cáo về công tác chuẩn bị cho Techfesh Quảng Nam 2021, định hướng hoạt động của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian đến, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động hiệu quả và thiết thực của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trong thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo, tinh thần văn hóa khởi nghiệp được lan tỏa rộng rãi trong xã hội; nhiều chỉ tiêu đề ra đạt và vượt trước kế hoạch; công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đi vào chiều sâu, hình thành các dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có chiều hướng phát triển.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hỗ trợ Hệ sinh thái đã được mở rộng đến cấp huyện, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp từng bước xây dựng và hình thành.

Các thành viên Ban Điều hành đã tổ chức làm việc nhiệt tình, trách nhiệm và luôn đổi mới, sáng tạo; đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo, triển khai kịp thời; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để đẩy mạnh công tác xây dựng và hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong vùng và xếp thứ 10 trong cả nước; công tác chỉ đạo và hỗ trợ tập trung đi vào chiều sâu, hình thành và phát triển các thành tố cấu thành Hệ sinh thái chất lượng, UBND tỉnh yêu cầu:

2 1. UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công một đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo tập trung triển khai xây dựng và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện phù hợp với tình hình, thế mạnh của từng địa phương.

Hoàn thành ban hành Kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện chậm nhất trong Quý II năm 2021 và tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1124/UBNDTH ngày 05/3/2021.

2.2. UBND tỉnh đã có chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện sang hình thức hội nghề nghiệp để tạo điều kiện cho các hội hoạt động hiệu quả, chất lượng và phù hợp với nhu cầu thực tế của cộng đồng khởi nghiệp tại địa phương. Tùy tình hình thực tế của từng địa phương, nếu chưa hội đủ điều kiện, có thể duy trì mô hình hoạt động theo hình thức Câu Lạc bộ tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện chuyển đổi.

Giao Chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ, tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp của địa phương để hướng dẫn, khuyến khích xây dựng và phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp; chủ trì, phối hợp Ban Điều hành tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức, kiến thức Hệ sinh thái khởi nghiệp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Giao Ban Điều hành tổ chức hướng dẫn, tổ chức công tác chuyên gia, cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp đẩy mạnh triển khai xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp cấp huyện; xây dựng và phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu, chất lượng của địa phương.

2.3. Ban Điều hành chủ trì, phối hơp với Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan tập trung hỗ trợ, tăng tốc các dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tổ chức khảo sát, đánh giá, xác định cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với các dự án, nhóm dự án khởi nghiệp, OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có khả năng tăng trưởng nhanh, mở rộng thị trường và trở thành sản phẩm tiêu biểu của Quảng Nam.

Phấn đấu đến năm 2025, tuyển chọn, hỗ trợ phát triển mạnh 20 – 25 dự án trọng điểm, có tính lan toả mạnh, chủ dự án có tâm huyết, trình độ. Đồng thời thường xuyên phổ biến, hướng dẫn, triển khai các cơ chế hỗ trợ do Trung ương, tỉnh ban hành để cộng đồng khởi nghiệp tham gia, phát huy hiệu quả các cơ chế hỗ trợ, nhất là Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 và các văn bản triển khai của UBND tỉnh.

2.4. Thống nhất tập trung hỗ trợ mở rộng thị trường sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại một số thị trường lớn, trước mắt là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng theo cơ chế hỗ trợ tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, cụ thể: phối hợp Hội doanh 3 nhân Quảng Nam phía Nam (QNB) tổ chức giới thiệu sản phẩm và kinh doanh trên siêu thị online tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp gặp mặt đầu năm của QNV (tháng 4/2021); với Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành tổ chức giới thiệu sản phẩm tại trung tâm thành phố Đà Nẵng; các gian quảng bá và bán hàng tại sân bay Chu Lai, thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn theo hình thức xã hội hóa.

2.5. Giao Ban Điều hành chủ trì liên kết, làm việc với các cơ quan Trung ương, các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các đơn vị cung cấp dịch vụ khởi nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn theo hướng chuyên sâu, có tính khả thi cao trong áp dụng cho cộng đồng khởi nghiệp tại tỉnh, phát triển dự án khởi nghiệp, đào tạo ươm mầm ý tưởng cho học sinh, sinh viên; tổ chức các diễn đàn sinh viên Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Huế,… để khơi dậy và truyển cảm hứng khởi nghiệp hướng về quê hương.

2.6. Tập trung đào tạo nguồn lực tại chỗ (giảng viên nguồn TOT) cho địa phương đảm bảo chủ động trong việc tập huấn, cố vấn, hướng dẫn cho các chủ thể khởi nghiệp.

Giao Ban Điều hành xây dựng Đề án cụ thể trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các ngành, địa phương, trình UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện.

2.7. Đối với công tác truyền thông, Ban Điều hành hướng dẫn, phối hợp các cơ quan truyền thông, các kênh tuyên truyền ngành cấp tỉnh, huyện tập trung vào chất lượng, chiều sâu, phải khơi gợi được ý tưởng sáng tạo, tiến tới hình thành ngân hàng ý tưởng mở để mọi người đóng góp và triển khai; giúp cho phụ nữ, nông dân, thanh niên, học sinh, sinh viên thay đổi được tư duy, phát huy tinh thần tự lâp và cùng nhau phát triển; quan tâm đến đối tượng học sinh, sinh viên và gắn với hướng nghiệp.

Tổ chức mạnh công tác tuyên truyền qua mạng xã hội để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp.

2.8. Thống nhất kiện toàn thành viên Ban Điều hành trên cơ sở gắn kết đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại….Giao Ban Điều hành trao đổi các ngành, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chức năng của Trung tâm Khoa học & Công nghệ để thành lập Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với các dự án, chương trình có hàm lượng khoa học và công nghệ, trí thức cao. Trước mắt, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế Ban Điều hành đã được UBND tỉnh ban hành.

Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chức năng cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp để thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan hỗ trợ khởi nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

2.9. Ban Điều hành, các cơ quan trong Ban Điều hành tăng cường phối hợp, kêu gọi các cơ quan Trung ương, các tổ chức hiệp hội Trung ương tổ chức các sự kiện, diễn đàn, hội thảo về khởi nghiệp cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn Quảng Nam để kết nối mạnh mẽ Hệ sinh thái khởi nghiệp và góp phần giới thiệu, quảng bá, phát triển du lịch tỉnh.

III. TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ 2 – TECHFEST QUẢNG NAM 2021

Để thực hiện tốt công tác tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quảng Nam 2021” diễn ra từ 23 đến 25/3/2021 (sau đây gọi là Ngày hội) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

3.1. Ban điều hành là đơn vị đầu mối, theo dõi, tổng hợp toàn bộ sự kiện TechFest Quang Nam 2021; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có).

3.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành đảm bảo không gian trưng bày, tổ chức Hội trường diễn ra các Hội thảo, diễn đàn,….theo Kế hoạch (kể cả phương án dự phòng điện thắp sáng); tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc, diễn đàn phải được tổ chức trang trọng nhưng phải thoáng mở, đúng với tinh thần khởi nghiệp; đảm bảo công tác vệ sinh trước, trong và sau sự kiện và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19.

3.3. Công an Quảng Nam có phương án bảo đảm an ninh trật tự chung sự kiện, kết hợp với công tác bảo vệ của các gian hàng và phối hợp vởi Trung tâm văn hoá tỉnh đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong quá trình diễn ra sự kiện.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm an ninh, thực hiện nếp sống văn minh trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

3.4. Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện tại khu vực diễn ra sự kiện.

3.5. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức ngày Hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ hai -TechFest Quang Nam 2021, chủ động triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó, sự kiện “đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên và chương trình tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu”, yêu cầu Tỉnh đoàn Quảng Nam tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thanh niên gửi Văn phòng UBND tỉnh để chuyển đến Sở, ngành, cơ quan chuyên môn trả lời. Văn phòng UBND tỉnh mời các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn có liên quan tham dự Đối thoại với thanh niên.

Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Đồng thời xem xét, thành lập các Đội Thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, hướng dẫn các hoạt động tại ngày hội.

3.6. Đối với không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, làng nghề, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đề nghị Ban điều hành chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố các tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày, kết nối thương mại tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác trưng bày, trang trí phải có sự thống nhất chung, phù hợp đảm bảo mỹ quan và thuận lợi cho tham quan, giao dịch và thương mại; các gian hàng phải đa dạng, hấp dẫn; sản phẩm trưng bày đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và không để trống gian trưng bày, không tự ý dừng nửa chừng, không tham gia khi đã đăng ký.

3.7. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các trường nghề, Đại học Quảng Nam tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia kết nối các sự kiện tại Ngày hội để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp toàn tỉnh.

3.8. Thống nhất lựa chọn một số sản phẩm để làm “Quà tặng xứ Quảng” cho đại biểu ngoài tỉnh về dự Ngày hội. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo quy định.

3.9. Các đơn vị tham gia chủ động sử dụng kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phát sinh nội dung chi không có trong nhiệm vụ được giao dự toán đầu tư thì đề xuất bổ sung nhưng không để bị động thực hiện nhiệm vụ.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức ngày hội và hướng dẫn Ban điều hành, các đơn vị liên quan về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức các sự kiện và thực hiện không gian trưng bày sản phẩm theo quy định.

Giao Ban Điều hành xúc tiến xã hội hóa các công việc cần thiết có thể xã hội hóa.

Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn Ban Điều hành tổ chức lựa chọn hình thức đấu thầu đơn vị tham gia dàn dựng các gian hàng phù hợp, đúng quy định, kịp thời cho công tác tổ chức. Trước mắt, Ban Điều hành khẩn trương tiến hành các công việc theo Kế hoạch đã ban hành.

3.10. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có hình thức giới thiệu, quảng bá, xúc tiến để kết hợp phát triển du lịch nội địa trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Trưởng Ban điều hành, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương và đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./

Toàn văn thông báo kết luận tải về tại đây

Tác giả: