Sự kiện khởi nghiệp

Sở hữu trí tuệ

TT Trích yếu nội dung  Cơ quan ban hành Tải về
1 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Quốc hội  
2 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và Sở hữu Công nghiệp. Chính phủ  
3 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
.
Chính phủ  
 4 Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 103/2006/NĐ-CP Chính phủ

5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ KHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Bộ KHCN  
Tác giả: