Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam

Tại kỳ họp thứ 18, ngày 02 tháng 11 năm 2020,  HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, giai đonạ 2021 – 2025.

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 844), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4396/QĐ-UBND, ngày 17/12/2017 về ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025 (Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn địa phương triển khai Đề án 844; Công văn số 5321/BTC-HCSN, ngày 24/4/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kinh phí triển khai Đề án 844).  Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC về quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 844 (sau đây gọi tắt là Thông tư 45). Tại khoản 1, Điều 14, Thông tư 45 quy định: “Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Đề án 844…, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… quyết định cụ thể các nội dung và mức chi đảm bảo phù hợp”.

Đồng chí Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ KNST tỉnh trình Nghị quyết

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, để cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; là cơ sở góp phần xã hội hóa hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 23.540.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Nghị quyết sẽ tạo động lực và tạo mối liên kết phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Tác giả: