Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Hiệp Đức ban hành kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2019-2025”.

Vừa qua, UBND huyện Hiệp Đức đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2019-2025”.

Theo đó, Kế hoạch tập trung hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đối mới sáng tạo (gọi tắt là Start-up); thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đối mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ công chức, viên chức toàn huyện. Hình thành phong trào và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức về kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, học sinh các trường THPT.

Tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chú trọng hình thành cơ chế đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên, học sinh hình thành và hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành ý tưởng và xây dựng ý thưởng thành doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Thành lập và hỗ trợ Câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn huyện. Hình thành và phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện, kết nối các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư trên địa bàn huyện.

Phát triển đa dạng hóa các kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gưong, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn huyện

Toàn văn của kế hoạch tải về tại đây

Tác giả: