THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG,

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, ban hành ngày 27-6-2005;

- Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025;

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để Ban Điều hành có thể hỗ trợ bạn tốt nhất: