Dấu ấn TechFest Quảng Nam

TechFest – Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là dịp để tổng kết và chuyển tải thông điệp từ Chính phủ đến hệ sinh thái, với mục đích: nâng cao vai

Xem thêm