Hướng dẫn thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cấp huyện

+ Nghị định 93

+ Công văn của Ban kèm Điều lệ mẫu :

   – Công văn

   – Điều lễ mẫu