Cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo”

Cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo”

Lần 1 (2017 – 2018)

Lần 2 (2019 – 2020)